تثبیت خاک

علت نیاز خاک به تثبیت چیست :

به دلیل کاهش شدید مقاومت و قابلیت تورم در حضور آب، خاک رس یکی از خاکهای مسئله دار در راهسازی است به همین دلیل و دلایل دیگری که وجود دارد پس از بررسی های راه یکی از روش های موجود تثبیت خاک و کمک به تثبیت آن است .

روشهای موجود برای تثبیت خاک چیست :

یکی از راهکارهای کاهش مشکلات مربوط به خاک رس تثبیت با مواد افزودنی است. از عوامل موثر در انتخاب نوع ماده تثبیت کننده، تاثیرآن برخصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک مورد نظر در جهت رسیدن به اهداف تثبیت است.

مهمترین تثبیت کننده هاي خاك:

 (Lime) -1 آهک: کاربرد آن در انواع خاك به ویژه خاك هاي ریزدانه با حد روانی بالا

 (Cement) -2 سیمان: هر نوع خاکی نظیر شن و ماسه، خاکهاي ماسه اي، خاك هاي لاي دار و خاك هاي رسی با حد روانی کم را می توان با سیمان تثبیت کرد.

لیکن خاك هاي آلی به هیچ وجه قابل تثبیت با سیمان نیستند.

(Bitumen) -3 قیر: خاك هاي درشت دانه که خواص خمیري ریزدانه آنها کم است.

یکی از موارد حاِیز اهمیت این موضوع است :

مقاومت خاک های تثبیت شده با سیمان نظیر بتن سیمانی در اثر مرور زمان افزایش می یابد. این افزایش مقاومت در روزهای اول با سرعت بیشتری انجام گرفته و سپس با گذشت زمان از سرعت ازدیاد، مقاومت خاک ثبیت شده کاسته می شود. 

مطالب مرتبط